یاسین گل yasingol.dde.ir ------------ معرفت ایرانی ------------ یاسین گل http://yasingol87.mihanblog.com 2020-09-23T21:53:57+01:00 text/html 2019-01-07T15:21:21+01:00 yasingol87.mihanblog.com به یاد آنانی که در بین ما نیستند http://yasingol87.mihanblog.com/post/82 <div style="text-align: center;"><div style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif;">به یاد آنانی که در بین ما نیستند</div><div style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif;">---------------------</div><div style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif;"><a href="http://bayanbox.ir/info/8365046695147187659/salavat-bar-anha.mp4" target="_blank" title="" style="color: rgb(28, 40, 130); text-decoration-line: none;"><font size="1">http://bayanbox.ir/info/8365046695147187659/salavat-bar-anha.mp4</font></a></div><div style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif;">--------------------------------</div><div><br></div><p style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: start;"></p></div> text/html 2019-01-07T15:18:46+01:00 yasingol87.mihanblog.com بین الحرمین-واعظی-ddddd12 http://yasingol87.mihanblog.com/post/81 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif;"><div id="post_cat" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;">&nbsp;نوع مطلب :&nbsp;<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/17" rel="nofollow" style="color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none; margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">دانلود2</a>&nbsp;&nbsp;</div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%;">&nbsp;</div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-family: Tahoma; font-size: 12px; max-width: 100%; text-align: right;"><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center;">حجم: 11.8 مگابایت</div><div style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%; text-align: center;"><p dir="rtl" align="center" style="margin: 1em auto; padding: 0px; line-height: 1.7em; max-width: 100%;"><span style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><a class="video-thumbnail" href="https://www.namasha.com/v/1yJUBFtx" title="بین الحرمین-واعظی-ddddd12" style="color: rgb(13, 71, 161); text-decoration-line: none; margin: 0px auto; padding: 0px; background: rgb(123, 164, 40); font-size: 9pt; max-width: 100%;"><img src="https://s9.namasha.com/images/preview/7183443973-320x180.jpg" border="0" alt="بین الحرمین-واعظی-ddddd12" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: top; font-size: 9pt; max-width: 100%;"></a></span></p><div class="video-time" style="margin: 0px auto; padding: 0px; max-width: 100%;">03:48</div><div class="caption" style="margin: 0px auto; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: &quot;Lucida Grande&quot;, Verdana, sans-serif; color: rgb(255, 48, 0); max-width: 100%;"><p class="video-title" style="margin: 1em auto; padding: 0px; line-height: 1.7em; font-size: 9pt; max-width: 100%;"><a class="text-danger" href="https://www.namasha.com/v/1yJUBFtx" title="بین الحرمین-واعظی-ddddd12" style="color: rgb(25, 118, 210); text-decoration-line: none; margin: 0px auto; padding: 0px; font-size: 9pt; max-width: 100%;">بین الحرمین-واعظی-ddddd12</a></p></div><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">***********</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">بین الحرمینا توگلستان امیدی</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;بین الحرمینا تو شبستان وفایی</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp; بین الحرمین عاشق دیدارتو ام من</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از روز ازل خسته و بیمار تو ام من</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">تو غرق به گل غرق به گل رمز بهشتی</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بین الحرمینا تو خیابان بهشتی</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">تو غرق به گل غرق به گل عین بهشتی</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسم گل زهراء تو بر قلب نوشتی</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">بین الحرمینا زتو پرگل شده دنیا</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; درتو ردپایی است از مهدی زهراء</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">بین الحرمینا زتو لعنت به امیّه</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خاک تو معطّر شده با اشک رقیّه</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">بین الحرمینا همه شوری همه شینی</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تو چون پل مابین اباالفضل و حسینی</span></p><p dir="rtl" align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 51); font-size: medium;">&nbsp;</span></p><p align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(0, 255, 255); color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium;">با تشکر از مدّاح اهل بیت واعظی</span></p><p align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 0, 102); color: rgb(0, 255, 51); font-size: medium;">تغییر و اضافه&nbsp;برادران ح. و ع.ر. دهقان</span></p><p align="center" style="margin: 8px 0px; padding: 0px; line-height: 18px; font-size: 12.8px; color: rgb(68, 68, 68);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; background-color: rgb(51, 0, 102); color: rgb(0, 255, 51); font-size: medium;"><br></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://bayanbox.ir/download/1944856977226571229/vaezi-beyn-al-harameyn.ts" target="_blank" style="color: rgb(5, 117, 165); text-decoration-line: none; margin: 0px; padding: 0px; cursor: pointer; transition-duration: 0.2s;"><img src="http://bayanbox.ir/st/images/download_icon/download_4.png" border="0" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; max-width: 98%; height: auto;">دریافت</a></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(107, 130, 142); font-family: yekan, tahoma, arial, &quot;Times New Roman&quot;, Times, Arial, serif; font-size: 14px; background-color: rgb(252, 252, 252);">حجم: 11.8 مگابایت</div><div><br></div><ul class="pagenav" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; list-style: none outside; clear: both; float: right; width: 660px; overflow: hidden; color: rgb(51, 51, 51); font-family: yekan, helvetica, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: right;"></ul></div></div></div><p style="font-family: tahoma, Verdana, sans-serif; text-align: start;"></p></div> text/html 2018-09-23T03:09:43+01:00 yasingol87.mihanblog.com تصاویر تابستان 97- خاطره http://yasingol87.mihanblog.com/post/80 <div align="center"> <table class="Post" cellspacing="5" border="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="2"><br></td></tr><tr> <td class="Date" colspan="2" align="left"><br></td> </tr> <tr> <td class="Title" colspan="2" align="center">تصاویر تابستان 97- خاطره</td> </tr> <tr> <td class="Text" colspan="2"><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8337859434/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B102.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8337859434/%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%B102.jpg"><br>-----------<br><img src="http://s9.picofile.com/file/8337859284/333.jpeg" alt="http://s9.picofile.com/file/8337859284/333.jpeg"><br>--------------<br><img src="http://s8.picofile.com/file/8337859368/ddddd12_97.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8337859368/ddddd12_97.jpg"><br>&nbsp;</div><div align="center"><a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/1397/06/30/post-238/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-97-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D9%87"> ادامه مطلب ...</a></div><div align="center">------------------</div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2018-09-23T03:08:55+01:00 yasingol87.mihanblog.com عزاداری محرم ۹۷ بهاباد یزد http://yasingol87.mihanblog.com/post/79 <div align="center"><h2><a href="http://alef12.mihanblog.com/post/128">حرم ۹۷بهاباد یزد</a></h2> <div id="post_cat">» نوع مطلب : <a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/1">دانلود</a>&nbsp;،<a href="http://alef12.mihanblog.com/post/category/7">14noor</a>&nbsp;، </div> <div align="center"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7172687632"> <a href="http://www.namasha.com/v/oGo4nD7B" title="محرم ۹۷ مسجدصاحب الزمان (عج )روزتاسوعا گلزارشهدای گمنام بهاباد یزد" class="video-thumbnail"> <img src="http://s8.namasha.com/images/preview/7172687632-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">04:39</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/oGo4nD7B" title="محرم ۹۷ مسجدصاحب الزمان (عج )روزتاسوعا گلزارشهدای گمنام بهاباد یزد" class="text-danger" style="font-size: 10pt">محرم ۹۷ مسجدصاحب الزمان (عج )روزتاسوعا</a><br><br><a href="http://www.namasha.com/v/oGo4nD7B" title="محرم ۹۷ مسجدصاحب الزمان (عج )روزتاسوعا گلزارشهدای گمنام بهاباد یزد" class="text-danger" style="font-size: 10pt">گلزارشهدای گمنام بهاباد یزد</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7172686983"> <a href="http://www.namasha.com/v/qdJ3OWYU" title="محرم ۹۷ مسجدصاحب الزمان (عج )روزتاسوعا گلزارشهدای گمنام بهاباد یزد" class="video-thumbnail"> <img src="http://s8.namasha.com/images/preview/7172686983-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">02:18</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/qdJ3OWYU" title="محرم ۹۷ مسجدصاحب الزمان (عج )روزتاسوعا گلزارشهدای گمنام بهاباد یزد" class="text-danger" style="font-size: 10pt">محرم ۹۷ مسجدصاحب الزمان (عج )</a><br><br><a href="http://www.namasha.com/v/qdJ3OWYU" title="محرم ۹۷ مسجدصاحب الزمان (عج )روزتاسوعا گلزارشهدای گمنام بهاباد یزد" class="text-danger" style="font-size: 10pt">روزتاسوعا گلزارشهدای گمنام بهاباد یزد</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7172581505"> <a href="http://www.namasha.com/v/UbMPwNLD" title="عزاداری جوانان قمربنی هاشم درشب تاسوعا مسجدجامع( نوحه خوان محمدنظری) بهاباد یزد محرم نود و هفت" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7172581505-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">02:29</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/UbMPwNLD" title="عزاداری جوانان قمربنی هاشم درشب تاسوعا مسجدجامع( نوحه خوان محمدنظری) بهاباد یزد محرم نود و هفت" class="text-danger" style="font-size: 10pt">عزاداری جوانان قمربنی هاشم درشب تاسوعا مسجدجامع</a><br><br><a href="http://www.namasha.com/v/UbMPwNLD" title="عزاداری جوانان قمربنی هاشم درشب تاسوعا مسجدجامع( نوحه خوان محمدنظری) بهاباد یزد محرم نود و هفت" class="text-danger" style="font-size: 10pt">( نوحه خوان محمدنظری) بهاباد یزد محرم نود و هفت</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7172385799"> <a href="http://www.namasha.com/v/lG1akb25" title="عزاداری محرم ۹۷بهاباد یزد" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7172385799-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">03:55</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/lG1akb25" title="عزاداری محرم ۹۷بهاباد یزد" class="text-danger" style="font-size: 10pt">عزاداری محرم ۹۷بهاباد یزد</a> <div class="text-muted"><br></div> </div> </div> <a href="http://www.namasha.com/v/EGBvp5wr" title="عزاداری محرم ۹۷ بهاباد یزد" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7172384301-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">03:46</div> </a> <a href="http://www.namasha.com/v/EGBvp5wr" title="عزاداری محرم ۹۷ بهاباد یزد" class="text-danger" style="font-size: 10pt">عزاداری محرم ۹۷ بهاباد یزد</a></div> <p><br> </p></div> text/html 2017-11-26T14:22:42+01:00 yasingol87.mihanblog.com شب اربعین 96-بهاباد یزد-شهدای گمنام http://yasingol87.mihanblog.com/post/76 <div align="center"><div align="center"> <div style="text-align: center;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12">خانه</a></li></ul> <a href="http://www.namasha.com/v/EfguHiH4" title="شب اربعین 96-بهاباد یزد-شهدای گمنام" class="video-thumbnail"> <img src="http://s7.namasha.com/images/preview/7142080107-320x180.jpg" class="img-responsive"> <div class="video-time">04:57</div> </a> <a href="http://www.namasha.com/v/EfguHiH4" title="شب اربعین 96-بهاباد یزد-شهدای گمنام" class="text-danger" style="font-size: 10pt;">شب اربعین 96-بهاباد یزد-شهدای گمنام</a></div> <div style="margin: 10px 0px;">برچسب‌ها: <a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/شب-اربعین-96">شب اربعین 96</a>، <a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/بهاباد-یزد">بهاباد یزد</a></div></div></div> text/html 2017-11-23T14:25:12+01:00 yasingol87.mihanblog.com جوش دوره محرّم88-بهاباد یزد http://yasingol87.mihanblog.com/post/78 <div align="center"> <p id="lipsum"> </p><div align="center"><a href="http://www.namasha.com/v/Xie82va1" title="جوش دوره محرّم88-بهاباد یزد-ddddd12-dd12" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7140436448-320x180.jpg" alt=""> <div class="video-time">05:46</div> </a> <a href="http://www.namasha.com/v/Xie82va1" title="جوش دوره محرّم88-بهاباد یزد-ddddd12-dd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt">جوش دوره محرّم88-بهاباد یزد</a><br>--------------------<br>به یاد مرحوم حاج دایی محمد دهقان و مرحوم حاج اسدالله و مرحوم حسینعلی کارگر<br></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a rel="nofollow" class="video-thumbnail" title="اختصاصی برای تبلت-جوش دوره -محرّم88" href="http://www.namasha.com/v/7TguMZRd" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(176, 196, 222);"><img class="img-responsive" src="http://s6.namasha.com/images/preview/7140437311-320x180.jpg" alt=""></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(176, 196, 222);"></span><div class="video-time" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(176, 196, 222);">05:46</div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(176, 196, 222);"><a rel="nofollow" class="text-danger" title="اختصاصی برای تبلت-جوش دوره -محرّم88" href="http://www.namasha.com/v/7TguMZRd" style="color: rgb(37, 140, 243); text-decoration: none;">اختصاصی برای تبلت-جوش دوره -محرّم88</a></div></div></div> text/html 2017-11-23T14:24:05+01:00 yasingol87.mihanblog.com نوحه یاحضرت عباس توسط علی اکبرفلاح درشب شام غریبان http://yasingol87.mihanblog.com/post/77 <div align="center"><a href="http://www.namasha.com/v/S4RUNWdI" title="نوحه یاحضرت عباس توسط علی اکبرفلاح درشب شام غریبان -ddddd12-96" class="video-thumbnail"> <img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7143392361-320x180.jpg" alt=""> <div class="video-time">01:51</div> </a> <p class="video-title"> <a href="http://www.namasha.com/v/S4RUNWdI" title="نوحه یاحضرت عباس توسط علی اکبرفلاح درشب شام غریبان -ddddd12-96" class="text-danger" style="font-size: 10pt">نوحه یاحضرت عباس توسط علی اکبرفلاح درشب شام غریبان -ddddd12-96</a> </p> <span class="truncate text-muted"><span class="glyphicon glyphicon-time"></span></span></div> text/html 2017-10-20T07:08:50+01:00 yasingol87.mihanblog.com مدّاحی هادی منصوری نژاد+کاظم خواجه-محرّم96-بهاباد یزد http://yasingol87.mihanblog.com/post/75 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav" style="font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 102, 0); font-size: 8pt;">خانه</a></li></ul><a href="http://www.namasha.com/v/LmiSuhPO" title="مدّاحی هادی منصوری نژاد+کاظم خواجه-محرّم96-بهاباد یزد" class="video-thumbnail" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 102, 0); font-size: 8pt; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><img src="http://s6.namasha.com/images/preview/7140246769-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">02:30</div></a><span style="font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"></span><a href="http://www.namasha.com/v/LmiSuhPO" title="مدّاحی هادی منصوری نژاد+کاظم خواجه-محرّم96-بهاباد یزد" class="text-danger" style="text-decoration: none; color: rgb(204, 102, 0); font-size: 10pt; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);">مدّاحی هادی منصوری نژاد+کاظم خواجه-محرّم96-بهاباد یزد</a></div><div><br></div></div> text/html 2017-10-08T22:56:09+01:00 yasingol87.mihanblog.com دانلود منتخب زنجیر و سینه زنی محرّم نود و شش بهابادیزد http://yasingol87.mihanblog.com/post/74 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><strong><font size="4">دانلود منتخب</font></strong><br><strong><font size="4">---------------<br>مراسم زنجیر و سینه زنی محرّم نود و شش</font></strong><br>---------------<br><strong><font size="3">شهرستان بهاباد یزد<br>-----------<br>رایانه ای-دیجیتالی<br>----------<br><font size="6">moharram96.VOB</font></font></strong></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);">---------------------------</div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><a href="http://s8.picofile.com/file/8308372618/01_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308372618/01_moharram96.vob.html</a><br>-------------------------<br>----------85mb---------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308518976/02_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308518976/02_moharram96.vob.html</a><br>----------------------------<br>-------------40mb---------------<br><a href="http://s9.picofile.com/file/8308487934/03_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s9.picofile.com/file/8308487934/03_moharram96.vob.html</a><br>-----------------------------------<br>----------------81mb----------------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308520542/04_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308520542/04_moharram96.vob.html</a><br>-------------------------------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308488068/06_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308488068/06_moharram96.vob.html</a><br>------------------------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308488384/07_moharram96.vob.html" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308488384/07_moharram96.vob.html</a><br>------------------------<br>------------58mb----------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308488568/08_moharram96.vob.html" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308488568/08_moharram96.vob.html</a><br>--------------49mb----------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308488734/09_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308488734/09_moharram96.vob.html</a><br>------------------------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308517000/10_moharram96.vob.html" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308517000/10_moharram96.vob.html</a><br>------------------------------<br>-------------44mb-----------<a href="http://s8.picofile.com/file/8308521326/11_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><br>http://s8.picofile.com/file/8308521326/11_moharram96.vob.html</a><br>-----------------------<br>---------------30mb--------------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308523818/12_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308523818/12_moharram96.vob.html</a><br>-----------------------------------<br>------------------40mb-----------------<br><a href="http://s9.picofile.com/file/8308524434/13_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s9.picofile.com/file/8308524434/13_moharram96.vob.html</a><br>--------------------------------<br>----------------87mb-----------------<br><a href="http://s9.picofile.com/file/8308525776/14_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s9.picofile.com/file/8308525776/14_moharram96.vob.html</a><br>------------------------------<br><a href="http://s9.picofile.com/file/8308573734/15_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s9.picofile.com/file/8308573734/15_moharram96.vob.html</a><br>------------------------------<br><a href="http://s9.picofile.com/file/8308574534/16_moharram96.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s9.picofile.com/file/8308574534/16_moharram96.vob.html</a><br>-----------------------<br>با حضور مش حسن<br>----------------71mb--------------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308488276/05_m96_151m_hassan.vob.html" target="_blank" title="با حضور مش حسن" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308488276/05_m96_151m_hassan.vob.html</a><br>---------------<br>-------------------<br>-----------------&nbsp; دسته وآش نذری95-------------------<br><a href="http://s8.picofile.com/file/8308371076/000_m95_aash.vob.html" target="_blank" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">http://s8.picofile.com/file/8308371076/000_m95_aash.vob.html</a><br>-------------------------------<br>برای دانلود باتلفن همراه به نشانی اینترنتی زیر مراجعه فرمایید<br>--------------------------<br><font size="4"><strong>www<font size="6">.</font><span style="color: rgb(153, 0, 102);">namasha<font size="6">.</font>com</span><span style="color: rgb(0, 0, 153);"><font size="6">/</font></span><span style="color: rgb(0, 51, 0);">dd12</span></strong></font><br>--------------------</div><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; margin: 10px 0px; background-color: rgb(245, 244, 243);">برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%B4%D8%B4" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">زنجیر و سینه زنی محرّم نود و شش</a>،&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/ddddd12" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">ddddd12</a>،&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A2%D8%B4-%D9%86%D8%B0%D8%B1%DB%8C95" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">دسته وآش نذری95</a>،&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/352-240" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">352-240</a>،&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AF" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">بهابادیزد</a>،&nbsp;<a href="http://ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">دانلود منتخب</a></div></div> text/html 2017-10-06T07:24:18+01:00 yasingol87.mihanblog.com عزاداری محرّم96، بهابادیزد، ddddd12 http://yasingol87.mihanblog.com/post/72 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138991177"><a href="http://www.namasha.com/v/FIT5bWEX" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138991177-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">02:01</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/FIT5bWEX" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138991070"><a href="http://www.namasha.com/v/XEzyFWXc" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138991070-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">02:46</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/XEzyFWXc" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138990428"><a href="http://www.namasha.com/v/p1MBxZxo" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138990428-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">01:50</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/p1MBxZxo" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138990000"><a href="http://www.namasha.com/v/sLNHoycG" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138990000-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">01:58</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/sLNHoycG" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138989886"><a href="http://www.namasha.com/v/qtMdfg5P" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138989886-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">04:44</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/qtMdfg5P" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138989030"><a href="http://www.namasha.com/v/HGZs9mcn" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138989030-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">03:28</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/HGZs9mcn" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138988488"><a href="http://www.namasha.com/v/FfyfV3PB" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138988488-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">01:35</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/FfyfV3PB" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138988167"><a href="http://www.namasha.com/v/j37OH4cM" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138988167-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">03:25</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/j37OH4cM" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7138986662"><a href="http://www.namasha.com/v/gvL9bQZD" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7138986662-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">02:40</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/gvL9bQZD" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start; margin: 10px 0px; background-color: rgb(245, 244, 243);">برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%8596-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AF" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد</a>،&nbsp;<a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/ddddd12" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">ddddd12</a></div></div> text/html 2017-10-06T07:23:56+01:00 yasingol87.mihanblog.com عزاداری محرّم96، بهابادیزد، ddddd12 http://yasingol87.mihanblog.com/post/71 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><table border="0" width="100%" class="Post" cellspacing="5" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(245, 244, 243);"><tbody><tr><td class="Text" colspan="2" style="font-size: 9pt; line-height: 18px;"><div style="text-align: center;"><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139022896"><a href="http://www.namasha.com/v/ve1hTAx7" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139022896-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">03:44</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/ve1hTAx7" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139022682"><a href="http://www.namasha.com/v/kxNeYL4S" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139022682-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">03:01</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/kxNeYL4S" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139014729"><a href="http://www.namasha.com/v/8LF6JXsp" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139014729-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">02:02</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/8LF6JXsp" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139014187"><a href="http://www.namasha.com/v/Qpcl6sjs" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139014187-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">03:06</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/Qpcl6sjs" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139013652"><a href="http://www.namasha.com/v/InoVfIge" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139013652-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">01:44</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/InoVfIge" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139013010"><a href="http://www.namasha.com/v/qxTz6cLO" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139013010-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">01:00</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/qxTz6cLO" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139012896"><a href="http://www.namasha.com/v/mpcYGZS6" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139012896-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">01:37</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/mpcYGZS6" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139012682"><a href="http://www.namasha.com/v/AAmevGqK" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139012682-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">01:22</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/AAmevGqK" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div></div><div style="margin: 10px 0px;">برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%8596" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96</a>،&nbsp;<a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AF" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">بهابادیزد</a>،&nbsp;<a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/ddddd12" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">ddddd12</a></div></td></tr></tbody></table></div> text/html 2017-10-06T07:23:07+01:00 yasingol87.mihanblog.com عزاداری محرّم96 -95- بهابادیزد-دسته عزاداری و آش نذری-جوش دوره http://yasingol87.mihanblog.com/post/70 <div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; background-color: rgb(245, 244, 243);"><ul class="nav nav-tabs pull-right" id="channel-nav"><li role="presentation" class="active"><a href="http://www.namasha.com/dd12" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">خانه</a></li></ul><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139023866"><a href="http://www.namasha.com/v/z1fgviNs" title="عزاداری محرّم95 - بهابادیزد-دسته عزاداری و آش نذری-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139023866-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">03:55</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/z1fgviNs" title="عزاداری محرّم95 - بهابادیزد-دسته عزاداری و آش نذری-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم95 - بهابادیزد-دسته عزاداری و آش نذری-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139023759"><a href="http://www.namasha.com/v/l5S5u5ec" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12-جوش دوره" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139023759-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">05:15</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/l5S5u5ec" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12-جوش دوره" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12-جوش دوره</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139023545"><a href="http://www.namasha.com/v/Tqe9AlF9" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139023545-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">03:51</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/Tqe9AlF9" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div><div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7139023438"><a href="http://www.namasha.com/v/eFq3dclJ" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="video-thumbnail" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);"><img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7139023438-320x180.jpg" class="img-responsive"><div class="video-time">06:21</div></a><div><a href="http://www.namasha.com/v/eFq3dclJ" title="عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12" class="text-danger" style="font-size: 10pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم96 - بهابادیزد-ddddd12</a></div></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: start; margin: 10px 0px; background-color: rgb(245, 244, 243);">برچسب‌ها:&nbsp;<a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/ddddd12" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">ddddd12</a>،&nbsp;<a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%91%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">عزاداری محرّم - بهابادیزد=نماشا</a>،&nbsp;<a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AC%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">جوش دوره</a>،&nbsp;<a href="http://www.ddddd12.blogsky.com/tag/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B4-%D9%86%D8%B0%D8%B1%DB%8C" style="font-size: 8pt; color: rgb(204, 102, 0);">دسته عزاداری و آش نذری</a></div></div> text/html 2017-03-20T15:57:17+01:00 yasingol87.mihanblog.com شعرخوانی حسن حاتمی شعر رنو+کلیپ طنز-زنم گم شده http://yasingol87.mihanblog.com/post/69 <div align="center">===============<br> <div style="text-align: center;"> <div class="text-muted">http://hassanhatami.blogfa.com</div> </div>----------------------------------<br> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7119245157"> <a href="http://www.namasha.com/v/ZzrC1MQQ" title="شعرخوانی حسن حاتمی شعر رنو" class="video-thumbnail"> <img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7119245157-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">04:22</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/ZzrC1MQQ" title="شعرخوانی حسن حاتمی شعر رنو" class="text-danger" style="font-size: 10pt">شعرخوانی حسن حاتمی شعر رنو</a><br>------------------<br> </div> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-4 col-md-3 col-lg-2 col pull-right" data-id="7119072575"> <a href="http://www.namasha.com/v/ZcWEcEnh" title=";کلیپ طنز-زنم گم شده" class="video-thumbnail"> <img src="http://s5.namasha.com/images/preview/7119072575-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">04:10</div> </a> <div> <a href="http://www.namasha.com/v/ZcWEcEnh" title=";کلیپ طنز-زنم گم شده" class="text-danger" style="font-size: 10pt">کلیپ طنز-زنم گم شده</a> <div class="text-muted">--------------------</div> </div> </div> <a href="http://www.namasha.com/v/7fqfmlYW" title=";کلیپ طنز-میوه" class="video-thumbnail"> <img src="http://s4.namasha.com/images/preview/7116698274-320x180.jpg" alt="" class="img-responsive"> <div class="video-time">02:07</div> </a> <a href="http://www.namasha.com/v/7fqfmlYW" title=";کلیپ طنز-میوه" class="text-danger" style="font-size: 10pt">کلیپ طنز-میوه</a></div><br> text/html 2017-02-26T13:39:37+01:00 yasingol87.mihanblog.com کانالهای کلیپ های جالب و دیدنی http://yasingol87.mihanblog.com/post/68 <div align="center">================= <div class="text" style="text-align: center;"> <p dir="ltr"><span dir="rtl" lang="FA">کانالهای&nbsp;کلیپ&nbsp;های جالب و دیدنی در سایت نماشا</span></p> <p dir="ltr"><span dir="rtl" lang="FA">=======================</span></p> <p dir="ltr"><span dir="rtl" lang="FA">کانال&nbsp;کلیپ&nbsp;های&nbsp;طنز&nbsp;+ موزه علوم طبیعی بهاباد&nbsp;یزد</span></p> <p dir="ltr"><a href="http://www.namasha.com/ddddd12" rel="nofollow">http://www.namasha.com/ddddd12</a></p> <p dir="ltr">===============</p> <p dir="ltr"><span dir="rtl" lang="FA">------------------------</span></p> <p dir="ltr"><span dir="rtl" lang="FA">کانال&nbsp;کلیپ&nbsp;های&nbsp;مذهبی&nbsp;و عزاداری</span></p> <p dir="ltr"><a href="http://www.namasha.com/dd12" rel="nofollow">http://www.namasha.com/dd12</a></p> <p dir="ltr">===================</p> <p dir="ltr"><span dir="rtl" lang="FA">-----------------------</span></p> <p dir="ltr"><span dir="rtl" lang="FA">کانال&nbsp;کلیپ&nbsp;های لحظه های دیدنی از&nbsp;زندگی&nbsp;جانداران</span></p> <p dir="ltr"><a href="http://www.namasha.com/jandaran" rel="nofollow">http://www.namasha.com/jandaran</a></p><p dir="ltr"><a href="http://www.namasha.com/jandaran" rel="nofollow">------------------</a></p><p dir="ltr"><a href="http://www.namasha.com/jandaran" rel="nofollow"><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:center; line-height:200%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal"><a href="http://www.namasha.com/jandaran2">http://www.namasha.com/jandaran2</a></p> </a></p> <p dir="ltr">===================</p> <p dir="ltr">---------------------------</p> <p dir="ltr"><span dir="rtl" lang="FA">کانال&nbsp;کلیپ&nbsp;های&nbsp;طبیعت&nbsp;</span><span dir="rtl" lang="FA">–</span><span dir="rtl" lang="FA">&nbsp;گلها-گیاهان- جانوران-پرندگان&nbsp;</span><span dir="rtl" lang="FA">–</span><span dir="rtl" lang="FA">&nbsp;دریا</span>&nbsp;</p> <p dir="ltr"><a href="http://www.namasha.com/museum90" rel="nofollow">http://www.namasha.com/museum90</a>&nbsp;</p> <p dir="ltr">=======================</p> <p dir="ltr">--------------------</p> <div class="tags">برچسب‌ها:&nbsp;کانالهای&nbsp;کلیپ&nbsp;های جالب و دیدنی،&nbsp;سایت نماشا،&nbsp;ddddd12،&nbsp;shutter-stock</div> </div><br></div> text/html 2017-01-05T03:34:25+01:00 yasingol87.mihanblog.com تصویری زیبا از اقامه نماز در اردوی تفریحی دانش آموزان مدرسه امینی بهاباد http://yasingol87.mihanblog.com/post/67 <div align="center"><img src="http://s9.picofile.com/file/8281283142/haj_hosein.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8281283142/haj_hosein.jpg" class="shrinkToFit" width="541" height="541"></div>